دانلود رایگان «چگونه با غازها ارتباط برقرار کنیم؟»

همه ما در دنیای اطراف خود با افراد زیادی ارتباط داریم .

این افراد با خلق و خو های متفاوت ، شخصیتهای متعدد ، و رفتارهای مختلف تشکیل شده اند .

عده ای تندخو هستند .

عده ای دیگر عجول

برخی دوستانه رفتار میکنند

  دسته ای دیگر قلدر

و عده ای هم آرام و دوستانه رفتار میکنند.

آنچه روشن است همه ما وجود این افراد را در اطراف خود تجربه کرده ایم .

اگر بخواهیم با همه آنها ارتباط داشته باشیم که اتفاقا برای دستیابی به نیازهای خود مجبوریم با همه این افراد

ارتباط ایجاد کنیم ، لازم است این افراد را بشناسیم و، نقاط قوت و ضعفهای هر دسته را بدانیم و قبول کنیم که قادر

به تغییر آنها نیستیم ولی میتوانیم خودمان با مدیریت صحیح رابطه ای کارآمد ایجاد کنیم .

در کتاب الکترونیکی «چگونه با غازها ارتباط برقرار کنیم؟» با انواع شخصیتهای افراد

خصوصا افراد منفی و غرغرو آشنا میشویم و یاد میگیرم چگونه با آنها ارتباط سازنده

برقرار کنیم